Category: Frederick Pohl Gateway Trip (Hee Chee) Illustrations

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #19

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #22

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$300.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #23

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #24

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 10
$1,000.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #27

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #31

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 6 x 4
$1,250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #33

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #34

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #36

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #39

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #41

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #46

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$200.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING # 4b

Artist:
Medium: SCRATCHBOARD
Dimensions: 6 x 4
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #50b

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 6 X 4
$250.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #59

Artist:
Medium: P/I
Dimensions: 6 X 4
$750.00

FREDERIK POHL HEECHEE FINAL SCRATCHBOARD DRAWING #51

Artist:
Medium: Scratchboard
Dimensions: 5 x 3
$100.00